เนื่องจากในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการยาว แต่ตลาดซื้อขายต่างประเทศก็ยังเปิดดำเนินการอยู่
ทำให้ราคาของสินค้าบางประเภทที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศขยับและอาจเป็นความเสี่ยงได้

ดังนั้น Super Margin คือ หลักประกันที่ช่วยรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากราคามีการปรับตัว ในช่วงที่ตลาดปิดทำการนานกว่าปกติ หรือมีวันหยุดพิเศษหลายวันติดกัน

เนื่องจากในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการยาว แต่ตลาดซื้อขายต่างประเทศก็ยังเปิดดำเนินการอยู่ ทำให้ราคาของสินค้าบางประเภทที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศขยับและอาจเป็นความเสี่ยงได้

ดังนั้น Super Margin คือ หลักประกันที่ช่วยรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากราคามีการปรับตัว ในช่วงที่ตลาดปิดทำการนานกว่าปกติ หรือมีวันหยุดพิเศษหลายวันติดกัน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอัตราหลักประกันของสินค้าอื่นได้

รายละเอียดหลักประกัน

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอัตราหลักประกันของสินค้าอื่นได้

รายละเอียดหลักประกัน